REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JUICY COLORS

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Juicy Colors
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny podwww.juicycolors.pl prowadzony przez
  Juicy Colors Katarzyna Rokicka
  Jeziorna 37
  11-034 Stawiguda
  Nip : 5222694939

  , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, oznaczające bezpośrednio zawarcie Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób zapłaty.
 10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.juicy colors.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.juicycolors.pl, prowadzony jest przez

Juicy Colors Katarzyna Rokicka
Jeziorna 37
11-034 Stawiguda
Nip : 5222694939

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą javascript, lub
 2. b) Firefox w wersji 3 lub nowszej z włączoną obsługą javascript lub dowolną inną kompatybilną przeglądarką,
 3. c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Juicy Colors Katarzyna Rokicka
Jeziorna 37
11-034 Stawiguda
Nip : 5222694939 ,  zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.juicycolors.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939,, za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Next Art Mariola

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939,

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla JuicyColors.pl
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. g) nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie internetowym.

3.8. Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sklepu internetowego, logo Sklepu internetowego, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu internetowego (w tym elementów graficznych Sklepu internetowego oraz układu i kompozycji Sklepu internetowego– tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sklepu internetowego lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.juicycolors.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia zJuicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939,, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa Towarów obejmuje dostarczenie Towaru do parteru pod wskazanym adresem. Jeśli dostarczane są Towary na paletach – Klient osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie Towaru z palety do lokalu.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub inny uzgodniony sposób indywidualnie z Klientem. Koszty dostawy opisane są na stronie dotyczącej kosztów dostawy (www.Juicy Colors.pl/kosztydostawy) . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.5. Juicy Colors zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego z Klientem.

5.6. Jeżeli Juicy Colors nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, iż towar może być dostępny w terminie dłuższym niż 7 dni sklep może go dostarczyć w dłuższym, wskazanym terminie za uprzednią zgodą Klienta, z wyjątkiem postanowień regulaminów sprzedaży w szczególnych okresach wyprzedażowo-promocyjnych. Wówczas mają zastosowanie przepisu regulaminu prowadzonej akcji.

5.7. Jeżeli Juicy Colors nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Juicy Colors może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.8. Juicy Colors nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Juicy Colors umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Juicy Colors, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

5.9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Juicy Colors, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. Po powrocie przesyłki do Juicy Colors i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terninie odbioru. Po tym okresie zawartość przesyłki przejmuje Juicy Colors, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

5.10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.juicycolors.pl lub bezpośrednio pod adresem http:// oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar specyfikacji Zamówienia i/lub potwierdzenia sprzedaży (paragon lub faktura vat).

 

 1. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
6.2. Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) pobranie – płatność przy odbiorze u kuriera,
b) przelew – płatność z góry na rachunek bankowy wskazany na podstronie Kontakt.
c) płatność przelewem on-line – płatność z góry za pośrednictwem serwisu PayU. Po dokonaniu zamówienia zostaną Państwo automatycznie przekierowani do serwisu transakcyjnego , gdzie należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który udostępniamy na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Klientowi Towaru.
7.3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nasz Sklep).
7.5. Sprzedawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7.6. Sprzedawca , jeśli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru  z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
7.8. Zakupiony Towar należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
7.9. Towar należy zwrócić na adres :

Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939,
7.10. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Juicy Colors posiadający należące do Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@juicycolors.pl w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939, może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli dostarczone przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji względem niniejszego Regulaminu, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

8.4.Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939,zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939,, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu lub mailowo na adres kontakt@juicycolors.pl podając w niej swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Juicy Colors Katarzyna Rokicka,Jeziorna 37, 11-034 Stawiguda, Nip : 5222694939,, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. W przypadku zakupu tapet jak i tkanin nie przyjmujemy zwrotów. Tapety i tkaniny są produktami na zamówienie, które są sprowadzane spoza terenu Polski od producenta, który nie przyjmuje zwrotów. Wyżej wymienione produkty można zareklamować w przypadku wady fabrycznej, potwierdzonej przez producenta.

10.5.  Meble wyprodukowane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

10.6. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła dnia 08 wrzesnia  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This